Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

aoutlet.pl

 

§1

Informacje ogólne

 

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem www.aoutlet.pl [dalej „Sklep”] jest: PHU Marta Wiśniewska, z siedzibą w Ciechanowcu 18-230, ul. Pińczowska 10, NIP: PL7221342010, REGON: 200300150. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

KONTAKT

adres korespondencyjny:

aoutlet.pl
Marta Wiśniewska
ul.Pietkiewicza 14 lok.2u
15-689 Białystok

telefon: 500391005

e-mail: sklep@aoutlet.pl

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową odzieży, obuwia i akcesoriów na terenie Polski za pośrednictwem sieci Internet.

3. Niniejszy Regulamin [dalej "Regulamin"] jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem. Jego akceptacja jest warunkiem złożenia zamówienia. Akceptacja Regulaminu, czyli złożenie oświadczenia woli następuje poprzez zakreślenie odpowiedniego pola w procesie składania zamówienia.

4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Ceny produktów nie zawierają kosztu przesyłki, który jest podany przy opisie każdego produktu, w pierwszym kroku koszyka oraz w niniejszym Regulaminie.

6. Towary dostępne w Sklepie są nowe, oryginalne i wolne od wad fizycznych i prawnych.

7. Promocje w Sklepie nie łączą się ze sobą.

 

 

§2

Zamówienia

 

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,

c) telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta wszystkich danych koniecznych do wysyłki. Klient zobowiązany jest do podania prawidłowych oraz pełnych danych osobowych. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku:

- nieprawidłowości/niekompletności podanych danych w toku składania zamówienia (brak wszystkich danych potrzebnych do realizacji zamówienia),

- nieotrzymania wpłaty w terminie 7 dni od złożenia zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności z góry),

- nieodebrania przesyłki.

4. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę. Zamówienia składane telefonicznie oraz pocztą elektroniczną przyjmowane są w dni robocze w godzinach 9.00 – 16.00. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

§3

Płatności

 

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem na konto bankowe Sklepu – przelewając pieniądze bezpośrednio na rachunek bankowy PHU Marta Wiśniewska  62 1140 2004 0000 3002 6587 4016 (mBank),

b) kartą kredytową lub e-przelewem za pośrednictwem PayU. Akceptowane karty płatnicze: VISA, MasterCard. Wszystkie dane przesyłane są w bezpiecznym i szyfrowanym połączeniu SSL,

c) gotówką przy odbiorze osobistym w Sklepie w Białymstoku przy ul.Pietkiewicza 14 lok.2u

d) przy odbiorze (za pobraniem) – wówczas zapłata następuje gotówką u kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. Towar za pobraniem dostarczany jest przez kuriera.


 

§4

Czas i koszt wysyłki towaru

 

1. Przy każdym produkcie podany jest czas realizacji zamówienia liczony od momentu złożenia zamówienia przez Klienta do momentu przygotowania paczki do odbioru przez przewoźnika. Termin otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostarczenia przesyłki przez przewoźnika (kuriera/listonosza).

3. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu. W przypadku płatności kartą płatniczą o realizacji zamówienia decyduje jej pozytywna autoryzacja.

5. Zamówienie wysyłane jest pod adres wskazany podczas składania zamówienia jako adres dostawy.

 

 


 

§5

Reklamacje

 

 

1. Sklep odpowiada za wady fizyczne lub prawne towarów sprzedawanych w sklepie zgodnie z art. 556 i następnymi Kodeksu Cywilnego.

2. Każda rzecz kupiona w sklepie może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą umową sprzedaży.

3. Reklamację można złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym pobranym ze strony Sklepu i dowodem zakupu w Sklepie, listem poleconym lub inną formą przesyłki, na adres: aoutlet.pl, ul.Pietkiewicza 14 lok.2u, 15-689 Białystok. Sklep ustosunkuje się do każdego żądania niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni.

4. Jeżeli Towar ma wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu Cywilnego:

a)  złożenie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, albo

b)  żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

5. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

6. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia towaru podczas transportu, zaleca się aby Klient sporządził w obecności kuriera protokół szkody.

7. Wymiary produktów w opisie, ze względu na specyfikę materiałów, podane są z tolerancją +-3 cm.


 


§6

Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Klient będący konsumentem w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w terminie 14 dni według ogólnych zasad wynikających z przepisów Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 nr 827) Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego np. pocztą na adres:

aoutlet.pl
Marta Wiśniewska
ul.Pietkiewicza 14 lok.2u,
15-689 Białystok

lub na adres mailowy: sklap@aoutlet.pl

Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza dostępnego w zakładce Wymiana/zwrot oraz dołączonego do każdej przesyłki. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy.

3. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Klienci odpowiadają tylko za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

5. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient odsyła Towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres pocztowy:

aoutlet.pl
Marta Wiśniewska
ul.Pietkiewicza 14 lok.2u
15-689 Białystok

6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

7. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klienci nie poniosą opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają dany towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą prosząc dodatkowo o wystawienie faktury VAT.
 
9. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 
10. Przypadki, w których klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, określa art. 38 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 
11. W przypadku zwrotu całego zamówienia, należy pamiętać także od odesłaniu gratisów. W sytuacji zwrotu części produktów oraz pozostawieniu artykułów, których łączna wartość nie uprawnia do otrzymania gratisu, należy zwrócić gratis. Jeżeli klient nie zwróci nie przysługującego mu z racji zmniejszonej wartości zamówienia gratisu, Sklep naliczy klientowi regularną cenę gratisu.

 

§7

Ochrona prywatności

 

1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest PHU Marta Wiśniewka – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.

2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

3. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

4. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

5. Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa: Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.); Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.); Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).

 

 

§8


Postanowienia końcowe

 

1. Zwrot płatności: Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów oferowanych przez Sklep. Sklep umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym zamówieniu. Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

2. Do umowy sprzedaży produktów w Sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.

4. PHU Marta Wiśniewska zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu mają zastosowanie do zamówień złożonych po dokonaniu danej zmiany niniejszego Regulaminu, z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 powyżej.

5. Wszelkie zamieszczone w sklepie znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały umieszczone w celach informacyjnych.

 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Konsumenta. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu. 

7. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce Regulamin

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl